Λήψεις

 

 

Συστήματα Πυρανίχνευσης-----------------------------------------------------------------------------------

 

Πίνακας διευθυνσιoδοτούμενης Πυρανίχνευσης Solution F1
VdS System No.205024

 

 

 

 

Πίνακας διευθυνσιδοτούμενης Πυρανίχνευσης Solution F2
VdS System No.205024

 

 

 

Περιφερειακές συσκευές ανίχνευσης και είδοποίησης 

 

Hochiki ESP Devices

 

Apollo XP95, Discovery, CoreProtocol

Linear Heat Detection ------------------------------------------------------------------------------------------

Συστήματα Μεγαφωνικής Αναγγελίας- Εκκένωσης (PA/VA) ---------------------------------------

MILO & BOX-500 PA/VA SYSTEMS

Συστήματα Ανίχνευσης Αερίων- Σεισμική Ανίχνευση-------------------------------------------

 

Συστήματα Συναγερμού----------------------------------------------------------------------------------------


Συστήματα CCTV---------------------------------------------------------------------------------------------------